1        DEFINITIES

1.1       ALL- DAY CLEANING: All Day Cleaning V.O.F., gevestigd aan de Canadaweg nr. 30 B (4661 PZ) Halsteren;

1.2       Opdrachtgever: iedere rechtspersoon die met All Day Cleaning een contract heeft gesloten tot het verrichten van werkzaamheden en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3       Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door All Day Cleaning uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder Werkzaamheden WOrdt Ondermeer maar niet uitsluitend Verstaan: het Verrichten van Schoonmaakwerkzaamheden van uiteenlopende aard voor bedrijven.

2        TOEPASSELIJKHEID

2.1       Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van All Day Cleaning vervallen.

2.2       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen All Day Cleaning en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van All Day Cleaning, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door All Day Cleaning Schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door All Day Cleaning op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3       Afspraken met personeel van All Day Cleaning binden All Day Cleaning niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door All Day Cleaning worden bevestigd.

2.4       De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan All Day Cleaning van welke aard ook, tenzij deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele Verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5       Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.

3        AANBOD

3.1       Een aanbieding bindt All Day Cleaning niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen Van een Order.

3.2       De door All Day Cleaning gemaakte offertes zijn vrijblijvend; All Day Cleaning is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.3       All Day Cleaning kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is All Day Cleaning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij All Day Cleaning anders aangeeft.

3.5       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4        TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMIST

4.1       De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een door All Day Cleaning gedane aanbieding, dan wel indien All Day Cleaning uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2       All Day Cleaning zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan.

4.3       All Day Cleaning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4       All Day Cleaning zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

4.5       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft All Day Cleaning het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

4.6       De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden door de opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes, objecten, inventaris en hoeveelheden.

4.7       Indien tijdens de opdracht omstandigheden (zie o.a. artikel 4.6) zich wijzigen, is All Day Cleaning gerechtigd in overleg met opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

4.8       Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van producten zal All Day Cleaning bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke Zorgvuldigheid in acht nemen.

4.9       Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij All Day Cleaning is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in geen geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij All Day Cleaning niet binnen een redelijke termijn met een passend alternatief voor de bestelling komt.

5        WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMIST

5.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van Voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. All Day Cleaning zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3       Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve Consequenties zal hebben, zal All Day Cleaning de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal All Day cleaning aan de opdrachtgever in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.4       Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

5.5       Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan All Day Cleaning alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

5.6       Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste een maand door middel van een aangetekend schrijven.

5.7       Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 5.8 telkens met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

6        VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat All Day Cleaning toegang heeft tot de plaats van de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden.

6.2       Indien de voortgang van de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht All Day Cleaning over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele Opdracht reeds gemaakte kosten.

6.3       De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken die van hem afkomstig zijn.

6.4       Indien opdrachtgever materialen op gereedschappen van All Day Cleaning, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft All Day Cleaning het recht dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5       Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

6.6       Opdrachtgever zal voor de opslag van schoonmaakbenodigdheden een opslagruimte beschikbaar stellen.

7        PRIJZENEN BETALING

7.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting.

7.2       Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum of Contant ten kantore van All Day Cleaning. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken.

7.3       Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4       In geval van liquidatie, faillissement, Schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de VOrderingen van All Day cleaning op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.5       Indien All Day Cleaning dat nodig acht, kan zij opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8        INCASSOKOSTEN

8.1       ls opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

8.2       Indien All Day Cleaning hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3       De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

8.4       Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9        OPLEVERING

9.1       All Day Cleaning doet haar uiterste best de overeengekomen levertijd na te komen. Deze termijn zal echter nimmer gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal All Day Cleaning in overleg treden met opdrachtgever.

9.2       Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid en beproefd is en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.

9.3       Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 1 dag na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

9.4       Nadat het werk is opgeleverd, is All day Cleaning behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering ontslaat All day Cleaning van alle aansprakelijkheid die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.5       Indien opdrachtgever bij opneming meent dat er gebreken aan het uitgevoerde werk zijn, zal All Day Cleaning deze gebreken zo spoedig als mogelijk herstellen.

10     GARANTE

10.1     All Day Cleaning garandeert dat de verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en Vrij zijn van welke gebreken ook.

10.2     All Day Cleaning aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door Van buiten komende OOTZaken.

10.3     Op de door All Day Cleaning geleverde producten geldt de fabrieksgarantie.

11     AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1     Met betrekking tot de door All Day Cleaning geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 10. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van All Day Cleaning - uit welke hoofde dan ook - beperkt tot een bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde producten.

11.2     Met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden is All Day Cleaning niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of Verkeerde handelingen van All Day Cleaning of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van All Day Cleaning beperkt tot het bedrag zij terZake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van All Day Cleaning te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

11.3     Opdrachtgever Vrijwaart All Day Cleaning voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

11.4     All Day Cleaning is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade WOrdt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

11.5     All Day Cleaning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen en/of lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door All Day Cleaning verrichte werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.

12     EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1     Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet op het moment van de feitelijke aflevering, maar pas op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met All Day Cleaning gesloten overeenkomsten is nagekomen:

-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde producten zelf,

-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot, krachtens overeenkomst(en), door All Day Cleaning verrichte of te verrichtten diensten,

-       eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

12.2     All Day Cleaning is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg (te) doen halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van All Day Cleaning niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

13     GESCHILLEN

13.1     Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is.

13.2     Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

14     TOEPASSELIJK RECHT

14.1     Op elke overeenkomst tussen All day Cleaningen opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15     WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Alkmaar.

15.2     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.